കോഴ്സ് Department in-charge
 • Mushroom Culture Technology
 • Biofertilizer Technology
 • Bonsai making
ബോട്ടണി
 • ടാലി
 • Advanced GST
 • Professional Etiquettes 
ബിബിഎ  
 • Solid Waste Management
 • Water Quality Assessment
 • Research Methods and Writing
കെമിസ്ട്രി
 • Digital Marketing
 • Excel, Tally & GST
 • Stock Market
 • GIT: GST, Income Tax & TDS
കോമേഴ്‌സ്
 • ഐ.ഒ.ടി
 • Cyber Security & Ethical Hacking
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്
 • Environmental Accounting
 • ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഷെയർ മാർക്കറ്റ്
 • റിസർച്ച് മെത്തോഡോളജി
എക്കണോമിക്സ്
 • Popular Fiction: An Introduction
 • Academic Writing
 • Gender Inclusivity: An Introduction Shakespeare on Film
ഇംഗ്ലീഷ്
 • Key Concepts of History
 • The Cultural History of India
 • Indian Women through the Ages
ഹിസ്റ്ററി
 • കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്‌പോൺസിബിലിറ്റി
 • Business Communication
ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് (HRM) 
 • ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലാറ്റക്‌സ്
 • Python Programming
 •  R Programming
മാത്തമാറ്റിക്സ്
 • Digital Measurement and
  Instrumentation
 • Basic Astronomy
 • Introductory Computer Course for
  Physicists
ഫിസിക്സ്
 • Knowing the Indian Constitution
 • Introduction to Gender Studies
പൊളിറ്റിക്സ് & ഐആർ
 • Stress Management

 • Life Skill Development

 • Psychology Research Skill Enhance-
  ment Programme

സൈക്കോളജി
 • Communication Skills in Tourism Industry (Basics)

 • Personality Development in Tourism
  and Hospitality Industry

 • Tourism prospects of India

ട്രാവൽ & ടൂറിസം
 • Basic techniques in Microbiology, Molecular Biology and Bioinformatics
 • Sericulture
 • Gender & Leadership
സുവോളജി