ലൈബ്രറി

ICT FACILITIES

വായനാ മുറി

കായികം

ഹോസ്റ്റൽ

DIVYANGJAN FACILITIES

ഗതാഗത സൗകര്യം

കാന്റീൻ

നെസ്റ്റ് ഫോർ റീക്രിയേഷന്

പാർക്കിംഗ്

ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം

GROUND

ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ്

ഓഡിറ്റോറിയം

എം വി ഹാൾ

എ വി ഹാൾ

കാർമൽ ഹാൾ

കൗൺസിലിങ്

മെഡിക്കൽ റൂം

YOGA CENTRE

ലാബുകൾ , മ്യൂസിയങ്ങൾ

ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ

എ.ടി.എം

PRAYER SPACE

സോളാർ എനർജി

സ്റ്റോർ

WASHROOM