മദർ എം ഗബ്രിയേല. എ.സി
(1952-1958)

മദർ എം കർമ്മലീറ്റ. എ.സി
(1958-1960)

മദർ എം ബെനഡിക്ട. എ.സി
(1960-1963)

സിസ്റ്റർ എം എഡ്ബർഗ. എ.സി
(1963-1982)

സിസ്റ്റർ എം ജെറാൾഡ. എ.സി

(1982-1989)

സിസ്റ്റർ എം കാർമില്ല. എസി
(1989-1995)

സിസ്റ്റർ എം സുമൻ. എസി
(1995-2002)

ഡോ.(സിസ്റ്റർ ) എം അൻസില.എ.സി

(2002-13)

ഡോ.(സിസ്റ്റർ ) മരിയ നീത എ.സി
(2013-18)