ശ്രീ. പ്രദീപ് കുമാർ എൻ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
മിസ്. ജാക്വലിൻ ഡിക്കോത്ത് ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്
ശ്രീമതി. റീനി വർഗീസ് എ സീനിയർ ക്ലർക്ക്
ശ്രീ. ഡിവോൺ ജോർജ് സീനിയർ ക്ലർക്ക്
ശ്രീമതി. നിഷിത ജൂലിയറ്റ് ക്ലർക്ക്
ശ്രീ. സന്ദീപ് കെ ക്ലർക്ക്
ശ്രീമതി. ഡയാന ഡിക്രൂസ് എൽഡി സ്റ്റോർ കീപ്പർ
സിസ്റ്റർ. നിത മോൾ പി.ജി ക്ലർക്ക്
ശ്രീമതി. സീന പി എൽഡി കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്
ശ്രീമതി. മിനി പി.എം ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ്
ശ്രീ. സിബി എ ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ്
ശ്രീ. ഗിരീഷ് കുമാർ ആർ മെക്കാനിക്ക്
ശ്രീമതി. ആഗ്നസ് ജെ ജോസ് ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
ശ്രീമതി. രമ്ന കെ.പി ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
ശ്രീ. പ്രബീഷ് തോമസ് ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
ശ്രീ. ടോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
ശ്രീ. ജിജിൻ കെ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
 ശ്രീമതി. സൗമ്യ എം.സി ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
ശ്രീ. വരുൺ അലക്‌സ് കെ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
ശ്രീമതി. സിംബ ഷെറിൻ ജോൺ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
ശ്രീമതി. അഞ്ജലി വി.പി Office Attendant
Sri. Maisal Mathew Office Attendant
Sri. Jyothish P A Office Attendant
Ms. Helen Tresa Fernandes Office Attendant
Sri. Akshay T T Office Attendant
Sri. Santhosh George Gardner
ശ്രീമതി. സുജ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്
ശ്രീമതി. പുഷ്പ വി സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്
ശ്രീമതി. നിർമ്മല കെ.ജെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്
ശ്രീമതി. നിഷ വി.പി സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്
ശ്രീമതി. വിനീത കെ.പി സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്
ശ്രീമതി. ചിത്ര കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്
ശ്രീമതി. ബിന്ദു കെ.കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്
ശ്രീമതി. ഷേർളി എം.കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്
ശ്രീമതി. മേഴ്സി ജോർജ്ജ്  സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്
ശ്രീമതി. ശാലിനി ഇ  സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ്
Ms. Arya P M Technical Staff
Sri. Sivadasan  Security