കോളേജ് അതിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനിലും മാനേജ്മെന്റിലും വികേന്ദ്രീകരണ നയമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഇനിപ്പറയുന്ന ബോഡികൾ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

  • മാനേജിംഗ് ഗവേണിംഗ് ബോഡി
  • സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ
  • ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് സെൽ (IQAC)
  • അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ
  • കോളേജ് യൂണിയൻ
  • പി.ടി.എ